Propozície

MBL - Mestská bowlingová liga Piešťany

autoskolarames.sk
Rouzz
http://bodyartstudio.sk
Počítadlo návštev/zobrazení:
Počítadlo prístupov
Propozície Mestskej bowlingovej ligy Piešťany 2020/2021

Mestská Bowlingová Liga
Piešťany 2020/21
8. ročník

 Prihlásiť svoje družstvo môžete najneskôr do 1.septembra 2020 !!!

 

 1. USPORIADATEĽ

Usporiadateľom je výbor Mestskej bowlingovej ligy v Piešťanoch.

 1. TERMÍNY
Pre A skupinu: Pre B skupinu:
Základná časť termíny: Základná časť termíny:
1.kolo: 17.9.2020 1.kolo:  24.9.2020
2.kolo: 1.10.2020 2.kolo: 8.10.2020
3.kolo: 15.10.2020 3.kolo: 22.10.2020
4.kolo: 29.10.2020 4.kolo: 5.11.2020
5.kolo: 12.11.2020 5.kolo: 19.11.2020
6.kolo: 26.11.2020 6.kolo: 3.12.2020
7.kolo: 14.01.2021 7.kolo: 21.01.2021
8.kolo: 28.01.2021 8.kolo: 4.02.2021
9.kolo: 11.02.2021 9.kolo: 18.02.2021
10.kolo:25.02.2021 10.kolo: 4.03.2021
11.kolo:11.03.2021 11.kolo:18.03.2021
12.kolo:25.03.2021 12.kolo: 8.04.2021
PLAY OFF časť: sk.AA PLAY OFF časť: sk.BB
1.kolo:  15.04.2021 1.kolo: 22.04.2021
2.kolo:  29.04.2021 2.kolo:   6.05.2021
3.kolo:  13.05.2021 3.kolo: 20.05.2021
4.kolo:  27.05.2021 4.kolo:   3.06.2021

 

10.6.2021 od 17.00 hod.sa bude konať Ligový pohár.

 

 1. ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE

Počet družstiev, rozpis zápasov a počet hracích dní je určený v zmysle vopred určeného hracieho systému MBL a v závislosti od vylosovania jednotlivých družstiev, ktoré sú určené dodatkami k týmto propozíciám. Losovanie číselného označenia družstiev prebehne na stretnutí vedúcich družstiev. Následne bude  vytvorené rozlosovanie zápasov a rozdelenie družstiev do dvoch skupín A/B a to v prípade ak bude 9 a viac družstiev. Ak  bude počet družstiev len 8 a menej  bude len jedna skupina a systém PlayOff  bude upravený od počtu družstiev.

 1. PRÁVO ÚČASTI

4.1 - Právo účasti v MBL majú družstvá na základe prihlášky do súťaže.

4.2 - Právo účasti majú len družstvá ktoré pred začiatkom súťaže majú uhradený štartovný poplatok vo výške 370 EUR. ( V štartovnom je zahrnuté aj 30€ pre výbor MBL na ocenenia.)

Vrátane štartovného bude mat každé družstvo za mesiac 2 hodiny tréningu. Využiť hodiny môžu od pondelka do štvrtka. O 19:00 musia byť ukončené všetky začaté hry vzťahujúce sa na voľné hodiny.

4.3 - Za každé družstvo môžu štartovať hráči zapísaní na súpiske len jedného družstva. Maximálny počet hráčov v družstve je 8.

4.4 - MBL sa môžu zúčastniť aj amatérsky hráči aj hráči, ktorí sú registrovaní v Slovenskom Bowlingovom Zväze (SBwZ).

 1. HRÁČI

5.1 Účastníci štartujú na vlastné náklady. Prenájom bowlingového centra hradí Organizátor.

5.2 Hráči hrajú na vlastné riziko, organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zranenia hráča alebo škody na jeho majetku vzniknuté počas hracieho dňa.

5.3 HDC budú mať  ženy a muži nad 65 rokov- 8 bodov na hru.

5.4 Na zápas môžu nastúpiť minimálne 2 hráči z družstva.

 1. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE-TECHNICKÉ USTANOVENIA

6.1 Hrá sa podľa platných „Základných pravidiel hry SBwZ” uverejnených na webovej stránke SBwZ a pravidiel bowlingu ETBF.

6.2 Hrá sa podľa týchto propozícií, ak tieto propozície menia niektorú časť pravidiel alebo súťažného poriadku.

6.3 Dráhy budú upravene pred každým kolom hracieho dna a to pre obe skupiny. Mazací model sa bude striedať po každých štyroch kolách a to medzi mazaniami: EZ , Usbc white 3., Logic 1  .

6.4 Tréning nie je povinný pre hráčov, čas tréningu je stanovený na 10 minút.

 1. SYSTÉM HRY

7.1 Hrať sa bude systémom ,,AMERIKA"

7.2 Hráči družstva hrajú v poradí uvedenom v zostave družstva v „Zápise o stretnutí“

7.3 V prípade zranenia alebo iných zdravotných problémov nie je možné nahradiť hráča počas rozohranej hry. Zranený hráč môže svoju hru ukončiť, pričom do celkového skóre družstva sa za tohto hráča započíta len výsledok odohraný do momentu jeho odstúpenia. Od okamihu, kedy zranený hráč odstúpi počas rozohraného zápasu, už nemôže odohrať ani jednu hru v rámci toho istého hracieho dňa.

7.4 Kvôli zachovaniu rovnakých podmienok pre obe družstvá, bude každé z nich v rámci celej sezóny pri vzájomnom zápase 6 x „domácim“ družstvom, ktoré bude musieť uviesť hráčov v „Zápise o výsledku...“ ako prvé, zároveň to isté družstvo bude 6 x „hosťujúcim“ družstvom a bude mať právo ako druhé priradiť k jednotlivým hráčom súpera svojich hráčov podľa vlastného uváženia, t.j. na súpisku hráčov prvé zapisuje údaje domáce  družstvo a až následne hosťujúce. Domáce družstvo zodpovedá za uloženie zápisu na pult bowlera. Vedúci družstiev svojimi podpismi potvrdzujú správnosť a skontrolovanie výsledkov. Domáce družstvo vždy do zápisu uvádza dátum a skupinu,

7.5 Základná časť v skupinách A a B sa hrá v 12 hracích dňoch kde každý tím odohrá všetky vzájomne hry proti súperom vo svojej skupine. 

7.6  Play off sa hrá na 4 hracie dní. Do Play off postupujú s každej skupiny 3 družstva ktoré sa umiestnia na prvých 3 priečkach. Skupina A bude hrat 5 zápasov každy s každým. Skupina B bude hrať 3 zápasy ale dva krat v hrací den čiže spolu odohraju za jeden den 6 zápasov. Ostatne tímy hrajú ďalej len o umiestnenie od 6.miesta po 12 miesto. Prvé dve kolá Play Off sa mažú mazaním Logic 1 a tretie a štvrté kolo sa maže mazaním EZ. Do Play OFF si s oboch družstiev prenášajú body nasledovne:

1.miesto 20b.

2.miesto 16b.

3.miesto 12b.

4.miesto 8b.

5.miesto 4b.

6.miesto 0b.

Základná časť a Play off bude ešte upravená, keď bude známy presní počet prihlásených družstiev.

7.7  Bodovanie v rámci zápasu je nasledovné:

2 body - víťazstvo družstva, 1 bod - remíza družstva, 0 bodov - prehra družstva.

1 bod - víťazstvo jednotlivca, 0.5 bodu - remíza jednotlivca, 0 bodov prehra jednotlivca.

Víťazom stretnutia je družstvo, ktoré dosiahlo viac bodov.

Poradie družstiev v tabuľke sa riadi počtom bodov získaných v odohraných stretnutiach.

V prípade bodovej rovnosti rozhoduje o lepšom umiestnení vyšší súčet zrazených kolkov družstva vo všetkých odohraných stretnutiach, ďalej bodový zisk zo vzájomných zápasov, resp. vyšší celkový súčet. zrazených kolkov družstva zo vzájomných zápasov.

 1. POPREDNÉ UMIESTNENIA

8.1 Družstvá umiestnené na 1. až 3. mieste v MBL a členovia týchto družstiev, získajú príslušnú medailu. Medailu získa každý hráč uvedený na súpiske

8.2 Družstvá umiestnené na 1. až 3. mieste v MBL získavajú pohár.

8.3 Družstvá umiestnené na 1. až 3. mieste získavajú finančnú odmenu a to nasledovne:

 1. miesto-350- Eur
 2. miesto-300- Eur
 3. miesto-250- Eur

8.4 Najlepší jednotlivec Muž/žena umiestnený na 1.až 3 mieste podľa dosiahnutého priemeru v MBL získava pohár. Podmienkou zaradenia je odohranie minimálne 50% zápasov.

8.5 Najvyšší náhod jednotlivca v jednej hre získava pohár. Podmienkou zaradenia je odohranie minimálne 50% zápasov.

8.6.Finančná odmena bude družstvám vyplatené pri vyhodnotení MBL.

 1. SÚPISKA A JEJ DOPLNENIE

9.1 Dopĺňať hráčov na súpisku v priebehu rozohranej sezóny MBL je možné výhradne len v prípadoch, keď družstvo má súpisku neúplnú, t.j. má na nej zapísaných menej hráčov ako 8.

9.2 Každá zmena súpisky musí byť nahlásená predsedovi ŠTK a uverejnená na stránke. Minimálne v posledný pracovný deň pred konaním daného hracieho dňa MBL.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI ŠTK MBL

10.1 Vydáva prázdne tlačivá ( zápisy o stretnutí ) pred stretnutím.

10.2 Vyzve družstvá pre obsadenie dráh.

10.3  ŠTK je zodpovedná za to, že nepripustí bezdôvodné čerpanie čakacej doby, t.j. nevyhlási čakaciu dobu v prípade, že nebude mať od chýbajúceho družstva žiadnu informáciu o skutočnosti a dôvodoch jeho omeškania. Čerpanie čakacej doby poznamená do zápisu o stretnutí vrátane dôvodov, kvôli ktorým sa družstvo nedostavilo včas. Čakacia doba je pokiaľ neskončí tréning t.j. 10min.

10.4  ŠTK riadi priebeh hracieho dňa tak, aby zabránil vzniku okolností, ktoré by mohli viesť k predčasnému ukončeniu stretnutia. Využíva všetky možnosti, ktoré mu dávajú tieto propozície a pravidlá. Stretnutie predčasne ukončí len v krajnom prípade, ak nie je iné riešenie.

10.5 ŠTK predčasne ukončí stretnutie v týchto prípadoch: - ak hra stratí športový charakter - ak dôjde v hracom priestore k výtržnostiam, ktoré nie je možné zvládnuť - ak niektoré družstvo neposlúchne príkaz  - ak je fyzicky napadnutý ktokoľvek z organizačných pracovníkov (vedúci súťaže, rozhodca alebo technická obsluha dráh) Ak rozhodca ukončí predčasne stretnutie, uvedie do zápisu, ako prebiehalo a prečo bolo predčasne ukončené. O výsledku stretnutia rozhodne výbor MBL na najbližšom zasadnutí.

10.6  ŠTK po ukončení hracieho dňa MBL spracuje výsledky z hracieho dňa najneskôr do 48 hodín.

 1. OHLÁSENIE CHYBY A PROTESTY

11.1 Protesty družstva musia byť zapísané ihneď do zápisu o stretnutí a zápis potvrdzujú obaja vedúci družstva. Pokiaľ protest nebude uvedený v zápise, nebude následne riešený.

 

Vyhotovil : Rastislav Mesároš ŠTK

Schválil : Marián Ručkay ,   Prezident MBL

               Milan Koščál   člen výboru

 

              

Najvyšší náhod:
1. Vasil Bielovič 267
2. Marian Turek 253
3. Daniel Andreánsky 249
4. Erik Dudač 235
5. Jaris Herman 224
Zobraziť celú tabuľku
PNBowling.sk
Najlepší priemer:
1. Vasil Bielovič 216.0000
2. Marian Turek 214.2500
3. Daniel Andreánsky 207.0000
4. Jaris Herman 206.0000
5. Erik Dudač 203.7500
Zobraziť celú tabuľku